PIZZERIA PINETA - TELEFONO 0464395296


  Aperto

Tutti i week-end
Venerdí, Sabato e Domenica

Pranzo : 12:00 - 14:30
Cena: 17:00 - 23:30